Úvod


Asociácia sprievodcov Bratislavy, ako pridružený člen SACKA odporúča klientom overovať si cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru cez www.sacka.eu.


Asociácia sprievodcov Bratislavy je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie, založené podľa zákona 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov registráciou na Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-43129 dňa 24. 1. 2014.

Asociácia sprievodcov Bratislavy združuje kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území Bratislavy.

Asociácia sprievodcov Bratislavy zachováva vysokú úroveň bratislavských sprievodcov cez pravidelné doškoľovacie podujatia, exkurzie a online školenia pre svojich členov.

  • obhajuje profesijné záujmy členov ASB v legislatívnej, odbornej, sociálnej a spoločenskej oblasti,
  • poskytuje členom ASB informácie,
  • propaguje a prezentuje služby členov,
  • zastupuje členov ASB v domácich a medzinárodných organizáciách s ohľadom na špecifické postavenie Bratislavy ako turistickej destinácie.
  • organizuje ďalšie neformálne celoživotné vzdelávanie svojich členov.
  • podieľa sa na propagácii Bratislavy ako turistickej destinácie.