Asociácia sprievodcov Bratislavy je členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board.


Etický kódex členov
Asociácie
Sprievodcov
Bratislavy (ASB)

Preambula

Cestovný ruch tvorí významné odvetvie svetového hospodárstva. Cestovný ruch sa stal nedeliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľstva vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách. Členovia Asociácie sprievodcov Bratislavy (ďalej len ASB) i počas výkonu svojej práce pôsobia ako reprezentanti mesta, regiónu
a celého štátu. Všetci si uvedomujú svoje postavenie
a spoluzodpovednosť za kvalitatívny rozvoj tohto odvetvia v Bratislave
i v Slovenskej republike.
Svojou činnosťou prispievajú ku uspokojovaniu stále rastúcich potrieb a nárokov klientely, ktorá pricestovala do Bratislavy, resp. Slovenskej republiky. Poskytovanie sprievodcovských služieb na vysoko profesionálnej odbornej úrovni v medzinárodnom kontexte, je výsledkom interdisciplinárneho poznania faktov a javov, rešpektovania základných noriem a pravidiel
v súlade s princípmi morálky
a etiky.

Cieľ, aby členovia ASB naplnili poslanie výkonu vysoko profesionálnej sprievodcovskej činnosti, prijali nasledovný etický kódex:

I. Všeobecné ustanovenia

Etický kódex členov Asociácie sprievodcov Bratislavy predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania
a výkonu povolania sprievodcu cestovného ruchu, ako aj iných aktivít potrebných ku zabezpečeniu starostlivosti
o klienta v cestovnom ruchu počas jeho pobytu v hlavnom meste SR v Bratislave. Tento dokument vychádza zo základných desiatich princípov Etického kódexu cestovného ruchu UN WTO a poskytuje rámcovú úpravu s cieľom profesionálneho etického prístupu sprievodcov, členov ASB ku účastníkovi cestovného ruchu, ku odberateľom ale aj dodávateľom v službách cestovného ruchu, a vo vzájomnom vzťahu členov ASB.

II. Zásady správania a konania členov ASB

a) Rešpektovať a trvalo dodržiavať: medzinárodné konvencie, právne normy Európskej únie, legislatívu Slovenskej republiky spojenú
s výkonom práce sprievodcov cestovného ruchu a ďalších aktivít pre zabezpečenie starostlivosti o účastníka cestovného ruchu na území hl. mesta SR Bratislavy ako aj na území celej Slovenskej republiky. Venovať pozornosť osobitne zákonom, ktoré súvisia s podnikaním a poskytovaním služieb sprievodcov cestového ruchu, ustanoveniam zákonníka práce, občianskeho zákonníka, ustanovení obchodného zákonníka, ktoré stanovujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže, ako aj právnu úpravu o ochrane spotrebiteľa, ktorá formálne chráni záujem zákazníka.

b) Uznávať a plne rešpektovať pravidlá korektnej hospodárskej súťaže
a obchodné zvyklosti, vyvarovať sa šíreniu nepravdivých a neúplných informácií najmä o svojich konkurentoch ako aj iných subjektoch poskytujúcich služby cestovného ruchu.

c) Slušne a pravdivo praktizovať reklamu svojej osobe, ako i firmám pre ktoré pracujú, vyvarovať sa útoku na produkty iných poskytovateľov služieb a ich diskreditácii, nešíriť klamlivé údaje
o vlastnej alebo cudzej osobe, cestovnej kancelárii alebo iných poskytovateľoch služieb cestovného ruchu, ich produktoch a výkonoch za účelom získania prospechu na úkor iného.

d) Zdržať sa v reklamnej činnosti a pri prezentácii vlastnej osoby porovnávacej reklamy, poznajúc, že produkty služieb cestovného ruchu
a osobitne teda aj sprievodcov cestovného ruchu sú spravidla len ťažko objektívne porovnateľné. Vyvarovať sa zámerného označovania prívlastkami najlepší, najväčší, jediný a pod. a nebudú používať superlatívy ani pri porovnávaní cenovej úrovne (najnižšia cena, najvyššia zľava a pod.).

e) Plne rešpektovať obchodné záujmy všetkých dotknutých subjektov či partnerov pri výkone sprievodcovskej činnosti v cestovnom ruchu, ako aj iných aktivít komplexu služieb spojených so zabezpečením starostlivosti o klientov
v cestovnom ruchu . Dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k tretím osobám, riadne si plniť svoje záväzky a povinnosti, osobitne v oblasti kvality
a rozsahu poskytovaných sprievodcovských služieb, tak ako vyplývajú z uzavretých dohôd, prípadne iných štandardne bežných postupov
a zvyklostí.

f) Vzájomne sa informovať
o negatívnom pôsobení subjektov, ktoré pôsobia na trhu neseriózne a porušujú zásady právneho a etického princípu.

g) Pravdivo a úplne informovať účastníkov cestovného ruchu o ponúkaných službách a povahe produktov, najmä však o stupni ich náročnosti ako aj
o potenciálnych nebezpečenstvách. Poskytovať vždy objektívne a všetky pravdivé dostupné informácie
o cieľových miestach na území hl. mesta SR Bratislavy zdvorilým a korektným spôsobom.

h) Dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia ich zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny, rozsahu
a kvality služieb, ktoré sa zaväzujú poskytovať osobne
a podľa najlepšieho vedomia
a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok ich neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musia o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravení poskytnúť svojím zákazníkom primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania ich pochybenia či viny budú v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravení znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.

i) Spolupracovať s verejnými orgánmi v oblasti bezpečnosti
a ochrany svojich zákazníkov, pri predchádzaní nehôd v rámci ich kompetencie. Rovnako zabezpečia svojim klientom v núdzi a pri riešení mimoriadnych udalostí, vhodnú formu pomoci a to v rámci ich objektívnych možností a schopností pre takéto prípady.

III. Záverečné ustanovenia

Účinnosť tohto Etického kódexu členov Asociácie Sprievodcov Bratislavy začína dňom jeho schválenia Valným zhromaždením ASB.

Uplatňovanie ustanovení tohto kódexu sleduje a skúma Výbor ASB, ktorý tiež navrhuje Valnom zhromaždeniu doplnky a zmeny tohto etického kódexu.

Porušovanie zásad tohto kódexu sa považuje za vážne porušenie povinností člena ASB, ktoré sú zakotvené v stanovách s dôsledkami, ktoré určujú stanovy ASB.

Tento dokument bol schválený v Bratislave Valným zhromaždením dňa 26.11.2014.

Vážení priatelia,
Aj tento rok sa otvára kurz sprievodcu – všetky informácie nájdete na:

http://www.bkis.sk/sk/spolupraca/turisticky-sprievodca

alebo na facebooku


Milí bratislavskí sprievodcovia,

  určite ste v poslednom čase zaznamenali v našom meste zvyšujúci sa počet nekvalifikovaných sprievodcov. Dostávajú sa nám ponosy nielen od kolegov, ale aj od bežných obyvateľov, ktorí vedia zhodnotiť výklad sprievodcu. Spôsobil to najmä zákon, ktorý umožňuje sprevádzanie po Bratislave všetkým sprievodcom, na rozdiel od minulosti, keď na základe všeobecného záväzného nariadenia museli absolvovať aj kurz špecializovaný na Bratislavu. Do nášho mesta prichádzajú slovenskí i zahraniční sprievodcovia, ktorí svoje vedomosti čerpajú z rôznych turistických príručiek, ich výklad je často bez poznania historických a kultúrnych súvislostí.

  S cieľom zachovať vysokú úroveň bratislavských sprievodcov bolo založené dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré má za účel združovať kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území hlavného mesta Slovenskej republiky – v Bratislave.

  Myšlienka založiť združenie nebola samoúčelná, ale vyplynula z potreby obhajovať profesijné záujmy členov v legislatívnej, odbornej, sociálnej a spoločenskej oblasti. Možno v prvých začiatkoch viac obhajovať členov v tej odbornej oblasti, aby sme v čo najväčšej miere zabránili rôznym samozvaným sprievodcom kaziť dobré meno nielen sprievodcov po našom meste, ale aj dobré meno Bratislavy. A postupne dosiahnuť to, aby si cestovné kancelárie radšej vyberali sprievodcov, ktorí nielen absolvovali špecializovaný kurz, ale ďalej sa samovzdelávajú a vykonávajú túto činnosť na profesionálnej úrovni.

  Myslíme si, že v dnešnej dobe ako jednotlivci si v mnohých otázkach neporadíme. Ale kvalitné združenie má už šancu, aj keď skeptici budú tvrdiť, že malú, alebo žiadnu. Treba to však skúsiť a nevzdávať sa!
Stanovy Asociácie sprievodcov Bratislavy


I . Názov: Asociácia sprievodcov Bratislavy ( ďalej len ASB), medzinárodný názov: Bratislava Tourist Guide Association

II. Adresa: Židovská 1, 811 01 Bratislava

III: Logo:

IV. Základné ustanovenie.

1. ASB je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesné občianske združenie v zmysle zákona 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré združuje kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území hlavného mesta Slovenskej republiky – v Bratislave.

2. ASB je právnickou osobou. Správne obdobie je určené kalendárnym rokom, rokovacím jazykom je slovenský jazyk.

V. Predmet činnosti.

1. Predmetom činnosti ASB je obhajovať profesijné záujmy členov v legislatívnej, odbornej, sociálnej a spoločenskej oblasti. ASB sa zaväzuje poskytovať členom informácie, propagovať a prezentovať služby členov, zastupovať členov v domácich a medzinárodných organizáciách s ohľadom na špecifické postavenie Bratislavy ako turistickej destinácie.

2. ASB bude organizovať ďalšie neformálne celoživotné vzdelávanie svojich členov.

3. ASB sa svojou činnosťou ako aj prostredníctvom svojich členov bude podieľať na edičnej a propagačnej činnosti v prospech Bratislavy ako turistickej destinácie.

VI. Členstvo

1. Riadnym členom sa môže stať každý občan SR alebo cudzinec, ktorý je absolventom vzdelávacích kurzov zameraných na činnosť vlastivedného sprievodcu bývalého Mestského domu kultúry a osvety, Bratislavskej informačnej a propagačnej služby, Bratislavskej informačnej služby a súčasného Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a vykonáva aktívne činnosť sprievodcu v Bratislave, alebo je sprievodcom v pamiatkovom objekte v Bratislave.

2. Členstvo v ASB vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo spolu s dokladom o absolvovanom vzdelaní, dokladom o činnosti, zaplatením príspevku na kalendárny rok. Pokiaľ príslušný orgán nerozhodne do času 30 kalendárnych dní o neprijatí, uchádzač sa stáva členom ASB.

3. Práva členov

• podieľať sa na činnosti ASB,
• voliť a byť volený do orgánov ASB,
• obracať sa na orgány ASB s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
• byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov ASB.

4. Povinnosti členov

• dodržiavať stanovy ASB,
• pomáhať pri plnení cieľov ASB a aktívne sa podieľať na jeho práci,
• podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom ASB,
• platiť členské príspevky,
• ochraňovať a zveľaďovať majetok ASB.

5. Zánik členstva

• vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení z ASB,
• úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
• zánikom ASB,
• vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
• vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ASB.

6. Mimoriadne členstvo
O mimoriadne členstvo môže požiadať občan alebo organizácia, ktorá je v priamom spojení so sprievodcovskou činnosťou v Bratislave, podporuje ju alebo sa podieľa na vzdelávaní sprievodcov Bratislavy. O mimoriadnom členstve rozhoduje Výbor ASB a následne musí byť schválené Valným zhromaždením. Mimoriadne členstvo je spoplatnené na základe návrhu Výboru ASB a schválené Valným zhromaždením.

VII. Orgány ASB

Orgány ASB tvoria: Valné zhromaždenie, Výbor ASB a Revízna komisia.
1. Valné zhromaždenie.
• Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASB.
• Valné zhromaždenie zvoláva výbor ASB, najmenej jeden raz za rok, a vždy, pokiaľ požiada o zvolanie písomne aspoň jedna tretina členov ASB alebo Revízna komisia.
• Valné zhromaždenie volí Výbor ASB a Revíznu komisiu na funkčné obdobie dva roky.
• Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje zmeny alebo dodatky stanov ASB.
• Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje správu o činnosti s o hospodárení ASB.
• Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ sa zúčastní na jeho zasadnutí aspoň jedna pätina členov. Pokiaľ sa nedostaví dostatočný počet členov v určený čas, bude sa konať o 60 minút neskôr na rovnakom mieste náhradné valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné pri minimálnom počte piatich členov. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
2. Výbor ASB
• Výbor ASB riadi činnosť organizácie medzi valnými zhromaždeniami. Výbor zasadá raz za dva mesiace.
• Výbor má nepárny počet členov, počet členov je päť.
• Členovia výboru volia predsedu a ďalších funkcionárov.
• Pokiaľ sa uprázdni miesto člena výboru, môže byť tento doplnený z členov ASB. Takto môžu byť doplnení maximálne dvaja členovia.
• Výkonný výbor ASB je tvorený predsedom, podpredsedom, tajomníkom. Tento orgán prijíma neodkladné rozhodnutia medzi dvomi zasadnutiami výboru. Rozhodnutia výkonného výboru potvrdzuje výbor na svojom riadnom zasadnutí.
3. Členovia výboru:
A. Predseda
• Predseda ASB je štatutárnym zástupcom organizácie, zastupuje ju voči tretím osobám, riadi schôdze výboru a zvoláva valné zhromaždenie.
B. Podpredseda
• ASB má jedného podpredsedu.
• Podpredseda vykonáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti na základe poverenia predsedu
C. Tajomník
• Tajomník vedie administratívnu činnosť ASB, zodpovedá za doplňovanie informácií v oznamovacích prostriedkoch ASB.
• Výbor môže rozhodnúť o odmene pre tajomníka.
D. Hospodár
• Hospodár vedie pokladňu ASB, vedie účtovníctvo, disponuje podpisovým právom k bankovým účtom ASB a spolu s predsedom vedie rokovania v mene ASB v majetkových a hospodárskych vzťahoch.
E. Člen pre medzinárodné záležitosti
• Člen sa na základe poverenie ASB podieľa na komunikácii s medzinárodnými odbornými asociáciami a organizáciami, vedie rokovania v mene ASB, v prípade neprítomnosti predsedu zastupuje ASB vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a asociáciám.
4. Revízna komisia
1. Revízna komisia kontroluje hospodárenie ASB a vykonáva revíziu účtovnej uzávierky.
2. Revízna komisia má prístup ku všetkým dokladom a podkladom ASB.
3. Revíznu komisiu tvoria traja členovia, ktorí volia spomedzi seba predsedu.
4. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore.
5. Členovia revíznej komisie majú právo sa zúčastňovať na zasadnutiach výboru.

VIII: Hospodárenie
1. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.
2. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
3. Výbor zodpovedá za majetok ASB.
4. ASB zriadi bankový účet s podpisovým právom pre predsedu a hospodára súčasne.
5. Výbor má právo disponovať s úhradami vo výške, ktorú stanoví Valné zhromaždenie na nastávajúce obdobie.

IX. Zánik ASB
1. O zániku ASB rozhoduje najvyšší orgán – valné zhromaždenie.
2. Zánik ASB nastane zlúčením s inou organizáciou alebo dobrovoľným rozpustením.
3. Valné zhromaždenie v prípade zániku vymenuje likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu a príslušných právnych predpisov.

X. Záverečné ustanovenie
1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na schôdzi zakladajúceho výboru dňa 4.12.2013
2. ASB vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.