Legislatíva

Stanovisko k návrhu zmeny zákona 170/ 2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, v niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu aj o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sprievodca cestovného ruchu

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou.

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti…

Cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb na území SR

Cezhraničným poskytovaním služieb na území SR je dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na základe oprávnenia udeleného v štáte, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený. Táto možnosť sa vzťahuje len na poskytovateľov služieb usadených v členských štátoch EÚ/EHP a platí pre dočasné poskytovanie služieb zahrnutých v smernici o službách na vnútornom trhu…

Tourist guide

This activity constitutes a regulated trade.

In order to pursue a regulated trade, the person wishing to conduct the activity must obtain a certificate of trade authorisation issued by the relevant District (Trade Licence) office, acting as the Point of Single Contact (PSC), according to the place of residence of a natural person, registered office of a legal person, the address of a place of business of a foreign person’s undertaking or the address of a place of business of an organisational unit of a foreign person’s undertaking, based on a trade notification…

Cross-border (temporary) provision of services in the Slovak Republic

Based on the EU Services Directive a service provider established in any of the EEA countries can temporarily provide services in Slovakia.

Cross-border provision of services is temporary and occasional provision of services based on valid authorisation to provide services issued in the state of the establishment of service provider. Only service providers established in EEA countries can provide services on a cross-border basis and only in the area of services that are included in Services Directive…