Prijímanie členov

V súlade so Stanovami ASB medzi členmi ASB vítame každého, kto:

  • absolvoval akreditovaný kurz Sprievodca CR alebo vzdelávací kurz zameraný na činnosť vlastivedného sprievodcu bývalého Mestského domu kultúry a osvety, Bratislavskej informačnej a propagačnej služby, Bratislavskej informačnej služby a súčasného Bratislavského kultúrneho a informačného strediska
  • a vykonáva aktívne činnosť sprievodcu v Bratislave,
  • je sprievodcom v pamiatkovom objekte v Bratislave.
  • je občanom SR alebo cudzinec
  • a podľa Dodatku č. 1 k Stanovám ASB z 14. 4. 2016 môže byť členstvo udelené mimoriadne na zasadnutí Valného zhromaždenia hlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov aj fyzickej osobe – nie absolventovi vyššie uvedených kurzov a to na 12 mesiacov.

Poslať na vybor@asba.sk vyplnenú prihlášku s prílohami.

Počkať, kým ASB najneskôr do 30 dní pošle potvrdenie o prijatí.

Potom zaplatiť členské 30 € na kalendárny rok.

Osvedčenie o absolvovanom akreditovanom kurze Sprievodca cestovného ruchu – stačí kópia (nie je potrebné notársky overiť).

Absolventi akreditovaného kurzu Sprievodca CR cez BKIS, ktorí si podajú prihlášku a budú prijatí za člena ASB do 31. decembra v roku, kedy obdržali Osvedčenie o absolvovanom akreditovanom kurze cez BKIS, získajú od ASB tento špeciálny podporný program:

Členské 30 € platné až do konca nasledujúceho roku po roku, v ktorom absolvoval kurz. Napr. ak absolvent ukončil kurz a bol prijatý do ASB v 2024, členské mu platí do 31.12.2025.

Každý absolvent dostane prideleného skúseného člena ASB, s ktorým môže konzultovať prípravu na sprevádzanie a v prípade záujmu aj precvičovať sprevádzanie v Bratislave .

Všetci členovia ASB podporujú začínajúcich sprievodcov empatiou a radami, navzájom si poskytujú aktuálne informácie o dianí v Bratislave, o legislatíve v CR a ďalších súvislostiach s prácou sprievodcov cestovného ruchu v Bratislave.

V prípade záujmu absolventa ASB najmenej jedenkrát zorganizuje a v rámci svojich možností spropaguje prehliadku Bratislavy alebo tematickú vychádzku, na ktorej mu skúsenejší člen ASB poskytne maximálnu podporu.