Stanovy ASB

I . Názov

Asociácia sprievodcov Bratislavy ( ďalej len ASB), medzinárodný názov: Bratislava Tourist Guide Association

II . Adresa

Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava

III: Logo 

Logo ASB velke

IV. Základné ustanovenie

 1. ASB je dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesné občianske združenie v zmysle zákona 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré združuje kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území hlavného mesta Slovenskej republiky – v Bratislave.
 1. ASB je právnickou osobou. Správne obdobie je určené kalendárnym rokom, rokovacím jazykom je slovenský jazyk.

V. Predmet činnosti

 1. Predmetom činnosti ASB je obhajovať profesijné záujmy členov v legislatívnej, odbornej, sociálnej a spoločenskej oblasti. ASB sa zaväzuje poskytovať členom informácie, propagovať a prezentovať služby členov, zastupovať členov v domácich a medzinárodných organizáciách s ohľadom na špecifické postavenie Bratislavy ako turistickej destinácie.
 1. ASB bude organizovať ďalšie neformálne celoživotné vzdelávanie svojich členov.
 1. ASB sa svojou činnosťou ako aj prostredníctvom svojich členov bude podieľať na edičnej a propagačnej činnosti v prospech Bratislavy ako turistickej destinácie.

VI. Členstvo

 1. Riadnym členom sa môže stať každý občan SR alebo cudzinec, ktorý je absolventom vzdelávacích kurzov zameraných na činnosť vlastivedného sprievodcu bývalého Mestského domu kultúry a osvety, Bratislavskej informačnej a propagačnej služby, Bratislavskej informačnej služby a súčasného Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a vykonáva aktívne činnosť sprievodcu v Bratislave, alebo je sprievodcom v pamiatkovom objekte v Bratislave.
 1. Členstvo v ASB vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo spolu s dokladom o absolvovanom vzdelaní, dokladom o činnosti, zaplatením príspevku na kalendárny rok. Pokiaľ príslušný orgán nerozhodne do času 30 kalendárnych dní o neprijatí, uchádzač sa stáva členom ASB.
 1. Práva členov:
  • podieľať sa na činnosti ASB,
  • voliť a byť volený do orgánov ASB,
  • obracať sa na orgány ASB s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov ASB.
 1. Povinnosti členov:
  • dodržiavať stanovy ASB,
  • pomáhať pri plnení cieľov ASB a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom ASB,
  • platiť členské príspevky,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok ASB.
 1. Zánik členstva:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení z ASB,
  • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom ASB,
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ASB.
 1. Mimoriadne členstvo
  • O mimoriadne členstvo môže požiadať občan alebo organizácia, ktorá je v priamom spojení so sprievodcovskou činnosťou v Bratislave, podporuje ju alebo sa podieľa na vzdelávaní sprievodcov Bratislavy. O mimoriadnom členstve rozhoduje Výbor ASB a následne musí byť schválené Valným zhromaždením. Mimoriadne členstvo je spoplatnené na základe návrhu Výboru ASB a schválené Valným zhromaždením.

VII. Orgány ASB

Orgány ASB tvoria: Valné zhromaždenie, Výbor ASB a Revízna komisia.

 1. Valné zhromaždenie
  • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom ASB.
  • Valné zhromaždenie zvoláva výbor ASB, najmenej jeden raz za rok, a vždy, pokiaľ požiada o zvolanie písomne aspoň jedna tretina členov ASB alebo Revízna komisia.
  • Valné zhromaždenie volí Výbor ASB a Revíznu komisiu na funkčné obdobie dva roky.
  • Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje zmeny alebo dodatky stanov ASB.
  • Valné zhromaždenie prerokováva a schvaľuje správu o činnosti s o hospodárení ASB.
  • Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ sa zúčastní na jeho zasadnutí aspoň jedna pätina členov. Pokiaľ sa nedostaví dostatočný počet členov v určený čas, bude sa konať o 60 minút neskôr na rovnakom mieste náhradné valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné pri minimálnom počte piatich členov. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 1. Výbor ASB
  • Výbor ASB riadi činnosť organizácie medzi valnými zhromaždeniami. Výbor zasadá raz za dva mesiace.
  • Výbor má nepárny počet členov, počet členov je päť.
  • Členovia výboru volia predsedu a ďalších funkcionárov.
  • Pokiaľ sa uprázdni miesto člena výboru, môže byť tento doplnený z členov ASB. Takto môžu byť doplnení maximálne dvaja členovia.
  • Výkonný výbor ASB je tvorený predsedom, podpredsedom, tajomníkom. Tento orgán prijíma neodkladné rozhodnutia medzi dvomi zasadnutiami výboru. Rozhodnutia výkonného výboru potvrdzuje výbor na svojom riadnom zasadnutí.
 1. Členovia výboru
  1. Predseda
   • Predseda ASB je zástupcom organizácie, zastupuje ASB voči tretím osobám, riadi schôdze výboru a zvoláva valné zhromaždenie.
   • V prípade zastupovania ASB voči tretím osobám inými členmi výboru ASB je nutná kontrasignácia predsedu a jeho súhlas.
  2. Podpredseda
   • ASB má jedného podpredsedu.
   • Podpredseda vykonáva funkciu predsedu v jeho neprítomnosti na základe poverenia predsedu
  3. Tajomník – štatutár
   • Tajomník – štatutár vedie administratívnu činnosť ASB.
   • Tajomník – štatutár môže vystupovať ako štatutár voči štátnym orgánom, podmienkou výkonu funkcie je sprístupnená elektronická schránka v zmysle platných predpisov. Prijatím funkcie tajomník – štatutár vyjadruje súhlas s uverejnením svojich dát v registračnom systéme.
   • V prípade zastupovania ASB tajomníkom – štatutárom je na písomnostiach potrebná kontrasignácia predsedu ASB, prípadne písomné poverenie o zastupovaní predsedom ASB.
  4. Hospodár
   • Hospodár vedie pokladňu ASB, vedie účtovníctvo, disponuje podpisovým právom k bankovým účtom ASB a spolu s predsedom vedie rokovania v mene ASB v majetkových a hospodárskych vzťahoch.
  5. Člen pre mimoasociačnú činnosť
   • Člen sa na základe poverenie ASB podieľa na komunikácii s medzinárodnými odbornými asociáciami a organizáciami, vedie rokovania v mene ASB, v prípade neprítomnosti predsedu zastupuje ASB vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a asociáciám.
 1. Revízna komisia
  • Revízna komisia kontroluje hospodárenie ASB a vykonáva revíziu účtovnej uzávierky.
  • Revízna komisia má prístup ku všetkým dokladom a podkladom ASB.
  • Revíznu komisiu tvoria traja členovia, ktorí volia spomedzi seba predsedu.
  • Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore.
  • Členovia revíznej komisie majú právo sa zúčastňovať na zasadnutiach výboru.

VIII. Hospodárenie

 1. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.
 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 1. Výbor zodpovedá za majetok ASB.
 1. ASB zriadi bankový účet s podpisovým právom pre predsedu a hospodára súčasne.
 1. Výbor má právo disponovať s úhradami vo výške, ktorú stanoví Valné zhromaždenie na nastávajúce obdobie.

IX. Zánik ASB

 1. O zániku ASB rozhoduje najvyšší orgán – valné zhromaždenie.
 1. Zánik ASB nastane zlúčením s inou organizáciou alebo dobrovoľným rozpustením.
 1. Valné zhromaždenie v prípade zániku vymenuje likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu a príslušných právnych predpisov.

X. Záverečné ustanovenie

 1. Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na schôdzi zakladajúceho výboru dňa 4. 12. 2013.
 1. ASB vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.