Etický kódex

Preambula

Cestovný ruch tvorí významné odvetvie svetového hospodárstva. Cestovný ruch sa stal nedeliteľnou súčasťou životného štýlu obyvateľstva vo všetkých ekonomicky vyspelých krajinách. Členovia Asociácie sprievodcov Bratislavy (ďalej len ASB) i počas výkonu svojej práce pôsobia ako reprezentanti mesta, regiónu a celého štátu. Všetci si uvedomujú svoje postavenie a spoluzodpovednosť za kvalitatívny rozvoj tohto odvetvia v Bratislave i v Slovenskej republike.

Svojou činnosťou prispievajú ku uspokojovaniu stále rastúcich potrieb a nárokov klientely, ktorá pricestovala do Bratislavy, resp. Slovenskej republiky. Poskytovanie sprievodcovských služieb na vysoko profesionálnej odbornej úrovni v medzinárodnom kontexte, je výsledkom interdisciplinárneho poznania faktov a javov, rešpektovania základných noriem a pravidiel v súlade s princípmi morálky a etiky.

Cieľ, aby členovia ASB naplnili poslanie výkonu vysoko profesionálnej sprievodcovskej činnosti, prijali nasledovný etický kódex:

I. Všeobecné ustanovenia

Etický kódex členov Asociácie sprievodcov Bratislavy predstavuje súbor pravidiel korektného podnikania a výkonu povolania sprievodcu cestovného ruchu, ako aj iných aktivít potrebných ku zabezpečeniu starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu počas jeho pobytu v hlavnom meste SR v Bratislave. Tento dokument vychádza zo základných desiatich princípov Etického kódexu cestovného ruchu UN WTO a poskytuje rámcovú úpravu s cieľom profesionálneho etického prístupu sprievodcov, členov ASB ku účastníkovi cestovného ruchu, ku odberateľom ale aj dodávateľom v službách cestovného ruchu, a vo vzájomnom vzťahu členov ASB.

II. Zásady správania a konania členov ASB

a) Rešpektovať a trvalo dodržiavať: medzinárodné konvencie, právne normy Európskej únie, legislatívu Slovenskej republiky spojenú s výkonom práce sprievodcov cestovného ruchu a ďalších aktivít pre zabezpečenie starostlivosti o účastníka cestovného ruchu na území hl. mesta SR Bratislavy ako aj na území celej Slovenskej republiky. Venovať pozornosť osobitne zákonom, ktoré súvisia s podnikaním a poskytovaním služieb sprievodcov cestového ruchu, ustanoveniam zákonníka práce, občianskeho zákonníka, ustanovení obchodného zákonníka, ktoré stanovujú pravidlá korektnej hospodárskej súťaže, ako aj právnu úpravu o ochrane spotrebiteľa, ktorá formálne chráni záujem zákazníka.

b) Uznávať a plne rešpektovať pravidlá korektnej hospodárskej súťaže a obchodné zvyklosti, vyvarovať sa šíreniu nepravdivých a neúplných informácií najmä o svojich konkurentoch ako aj iných subjektoch poskytujúcich služby cestovného ruchu.

c) Slušne a pravdivo praktizovať reklamu svojej osobe, ako i firmám pre ktoré pracujú, vyvarovať sa útoku na produkty iných poskytovateľov služieb a ich diskreditácii, nešíriť klamlivé údaje o vlastnej alebo cudzej osobe, cestovnej kancelárii alebo iných poskytovateľoch služieb cestovného ruchu, ich produktoch a výkonoch za účelom získania prospechu na úkor iného.

d) Zdržať sa v reklamnej činnosti a pri prezentácii vlastnej osoby porovnávacej reklamy, poznajúc, že produkty služieb cestovného ruchu a osobitne teda aj sprievodcov cestovného ruchu sú spravidla len ťažko objektívne porovnateľné. Vyvarovať sa zámerného označovania prívlastkami najlepší, najväčší, jediný a pod. a nebudú používať superlatívy ani pri porovnávaní cenovej úrovne (najnižšia cena, najvyššia zľava a pod.).

e) Plne rešpektovať obchodné záujmy všetkých dotknutých subjektov či partnerov pri výkone sprievodcovskej činnosti v cestovnom ruchu, ako aj iných aktivít komplexu služieb spojených so zabezpečením starostlivosti o klientov v cestovnom ruchu. Dodržiavať obchodné tajomstvo vo vzťahu k tretím osobám, riadne si plniť svoje záväzky a povinnosti, osobitne v oblasti kvality a rozsahu poskytovaných sprievodcovských služieb, tak ako vyplývajú z uzavretých dohôd, prípadne iných štandardne bežných postupov a zvyklostí.

f) Vzájomne sa informovať o negatívnom pôsobení subjektov, ktoré pôsobia na trhu neseriózne a porušujú zásady právneho a etického princípu.

g) Pravdivo a úplne informovať účastníkov cestovného ruchu o ponúkaných službách a povahe produktov, najmä však o stupni ich náročnosti ako aj o potenciálnych nebezpečenstvách. Poskytovať vždy objektívne a všetky pravdivé dostupné informácie o cieľových miestach na území hl. mesta SR Bratislavy zdvorilým a korektným spôsobom.

h) Dbať a zasadzovať sa o to, aby jednotlivé ustanovenia ich zmluvných vzťahov boli ľahko zrozumiteľné, čo sa týka charakteru, ceny, rozsahu a kvality služieb, ktoré sa zaväzujú poskytovať osobne a podľa najlepšieho vedomia a svedomia. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré by mohli mať za následok ich neschopnosť dodržať svoje zmluvné záväzky musia o takejto skutočnosti informovať zmluvného partnera bez zbytočných odkladov, konštruktívne spolupracovať pri zjednávaní nápravy a byť pripravení poskytnúť svojím zákazníkom primeranú kompenzáciu. V prípade preukázania ich pochybenia či viny budú v rozsahu vymedzenom právnym poriadkom pripravení znášať aj vzniknuté mimoriadne náklady či škody.

i) Spolupracovať s verejnými orgánmi v oblasti bezpečnosti a ochrany svojich zákazníkov, pri predchádzaní nehôd v rámci ich kompetencie. Rovnako zabezpečia svojim klientom v núdzi a pri riešení mimoriadnych udalostí, vhodnú formu pomoci a to v rámci ich objektívnych možností a schopností pre takéto prípady.

III. Záverečné ustanovenia

Účinnosť tohto Etického kódexu členov Asociácie Sprievodcov Bratislavy začína dňom jeho schválenia Valným zhromaždením ASB.

Uplatňovanie ustanovení tohto kódexu sleduje a skúma Výbor ASB, ktorý tiež navrhuje Valnom zhromaždeniu doplnky a zmeny tohto etického kódexu.

Porušovanie zásad tohto kódexu sa považuje za vážne porušenie povinností člena ASB, ktoré sú zakotvené v stanovách s dôsledkami, ktoré určujú stanovy ASB.

Tento dokument bol schválený v Bratislave Valným zhromaždením dňa 26. 11. 2014.