Ako a prečo sa stať členom

Milí záujemcovia o členstvo v Asociácii sprievodcov Bratislavy,

váš záujem pridať sa k nám a svojimi aktivitami podporiť profesionálnu a pre návštevníkov mesta príťažlivú prezentáciu jeho histórie, pamiatok a atrakcií, nás veľmi teší.

Riadnym členom Asociácie sprievodcov Bratislavy sa môžete stať, ak ste občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý absolvoval vzdelávací kurz zameraný na činnosť vlastivedného sprievodcu bývalého Mestského domu kultúry a osvety, Bratislavskej informačnej a propagačnej služby, Bratislavskej informačnej služby a súčasného Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a vykonávate aktívne činnosť sprievodcu v Bratislave, alebo ste sprievodcom v pamiatkovom objekte v Bratislave.

Členstvo v ASB vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo spolu s dokladom o absolvovanom vzdelaní, preukázaním aktívnej činnosti* a zaplatením členského príspevku. Pokiaľ príslušný orgán nerozhodne do času 30 kalendárnych dní o neprijatí, uchádzač sa stáva členom ASB.

Výhody pre nových členov v režime „člen – junior“

Pre nových členov, ktorí si podajú prihlášku za člena Asociácie sprievodcov Bratislavy najneskôr do 31. decembra v tom roku, v ktorom úspešne ukončili kurz sprievodcu CR Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (ďalej len „člen – junior“), sme pripravili špeciálny podporný program:

  1. Členské so zľavou na obdobie až do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom Člen – junior absolvoval kurz. Pre aktuálne obdobie predstavuje zľavnené členské 20 €.
  2. Člen – junior má prideleného tútora, skúseného bratislavského sprievodcu, s ktorým môže konzultovať otázky týkajúce sa praktického sprevádzania v Bratislave a v prípade záujmu aj precvičovať praktické sprevádzanie v teréne.
  3. Skúsenejší členovia asociácie podporujú členov – juniorov, prejavujú im empatiu a rešpekt a pomáhajú im začleniť sa rýchlo a efektívne do spoločnosti profesionálov v oblasti CR.
  4. V prípade záujmu člena – juniora, asociácia najmenej jedenkrát zorganizuje a v rámci svojich možností spropaguje prehliadku Bratislavy alebo tematickú vychádzku, na ktorej sa predstaví ako sprievodca člen – junior.

Chcete sa stať členom Asociácie sprievodcov Bratislavy? Začnite vyplnením a podpísaním prihlášky do ASB a jej zaslaním mailom na adresu: vybor@asba.sk!

DOCS
PDF

*Výnimku majú noví absolventi kurzu CR do konca roka, v ktorom kurz ukončili a jedného nasledujúceho kalendárneho roka, tzn. v čase, keď sa ich týka špeciálny program pre nových absolventov kurzu sprievodcov CR BKIS, schválený VZ ASB 29. 7. 2021.