Asociácia

Asociácia sprievodcov Bratislavy je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 24. 1. 2014 pod číslom VVS/1-900/90-43129, IČO 42357969

Asociácia sprievodcov Bratislavy je členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu / Bratislava Tourist Board

Poslanie

S cieľom zachovať vysokú úroveň bratislavských sprievodcov bolo založené dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov Asociácia sprievodcov Bratislavy (ASB), ktoré má za účel združovať kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území hlavného mesta Slovenskej republiky – v Bratislave.

Stanovy

I . Názov: Asociácia sprievodcov Bratislavy ( ďalej len ASB), medzinárodný názov: Bratislava Tourist Guide Association

II. Adresa: Židovská 1, 811 01 Bratislava

III: Logo: 

Výkonný výbor

Ing. Ľubomíra Černákovápredsedníčka
Inessa Dukátovápodpredsedníčka
Ing. Viera Jančuškováhospodárka
Dagmar Gubovátajomníčka – štatutárka
Mladen Herucčlen pre mimoasociačnú činnosť

Revízna komisia

Júlia Fidesová
Martina Kľúčiková
Inna Vasiljaka