Asociácia

Asociácia sprievodcov Bratislavy je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 24. 1. 2014 pod číslom VVS/1-900/90-43129, IČO 42357969

Asociácia sprievodcov Bratislavy je členom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu / Bratislava Tourist Board

Poslanie

S cieľom zachovať vysokú úroveň bratislavských sprievodcov bolo založené dobrovoľné, nezávislé, nepolitické profesijné občianske združenie v zmysle zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov Asociácia sprievodcov Bratislavy (ASB), ktoré má za účel združovať kvalifikovaných sprievodcov cestovného ruchu na území hlavného mesta Slovenskej republiky – v Bratislave.

Stanovy

I . Názov: Asociácia sprievodcov Bratislavy ( ďalej len ASB), medzinárodný názov: Bratislava Tourist Guide Association

II. Adresa: Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava

III. Logo: 

Logo ASB

Výbor ASB

Katarína Králikovápredsedníčka
Dagmar Gubovátajomníčka – štatutárna zástupkyňa
Inessa Dukátová
Viera Jančušková
Árpád Korpás

Revízna komisia ASB

Ľubomíra Černáková
Martina Kľúčiková
Inna Vasiljaka

Odborný poradca

Mladen Heruc