INFO turistické autobusy

Aktualizované k 24. 4. 2024

TLAČOVÁ SPRÁVA, 22. 4. 2024 – Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Turizmus v Bratislave po pandémii opäť ožíva. Doterajšie údaje ukazujú, že sa v počte návštevníkov vraciame k číslam z rekordného roku 2019, v ktorom Bratislavu navštívilo cez 7-mil. turistov.

Vysoká návštevnosť hlavného mesta prirodzene vytvára tlak aj na dopravné riešenia.

V záujme zlepšenia dostupnosti Bratislavy pre turistov sme pred tohtoročnou sezónou pripravili viaceré zmeny týkajúce sa turistickej dopravy.

Jednak sa nám podarilo rozšíriť počet zastávok pre turistické autobusy, ktoré sú v priamom dotyku s historickým centrom mesta.

Zároveň sme prijali opatrenia, aby turistické autobusy neblokovali plynulosť mestskej hromadnej dopravy.

Prvá zásadná zmena súvisí so zastávkou Most SNP na nábreží. V tomto priestore často stáli turistické autobusy, ktoré blokovali vjazd vozidiel MHD na zastávku.

S cieľom zlepšiť plynulosť MHD slúži po novom tento priestor výlučne na krátkodobý nástup/výstup turistov k výletným lodiam v prístave.

Dopravcovia, ktorí zabezpečujú obsluhu výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy, môžu o povolenie na zastavenie na tejto zastávke požiadať prostredníctvom online formulára ↗︎.

Zároveň sme v záujme zlepšenia dostupnosti nášho hlavného mesta vytvorili pre turistické autobusy 5 nových zastávok na Suchom mýte a Hodžovom námestí.

Zastávky na Suchom mýte sú vyznačené v oboch smeroch a spolu so zastávkou na Hodžovom námestí umožňujú turistickým autobusom zastaviť v dobrej dostupnosti od hotelov ako aj od historického centra mesta, a teda aj najnavštevovanejších turistických lokalít.

„Som veľmi rád, že sa podarili tieto riešenia. Je to výsledok intenzívnej spolupráce za posledný trištvrte rok, kedy sa veľmi zintenzívnila téma dopravy. Vďaka tomu, že sme od našich členov dostali dáta, ktoré hovoria o tom, kde je ten tlak na dopravné riešenia najvýraznejší, sa podarili práve tieto nové riešenia, ktoré sú pre nás veľmi dôležité,“ uviedol Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

„Suché mýto je ideálnym miestom pre pohodlný a bezpečný nástup a výstup turistov v dotyku s historickým centrom. Zároveň regulácia na nábreží aj v spojení s úpravami zrealizovanými v tomto priestore, ako napríklad vylúčenie cyklistov z dunajskej promenády a nová úprava priechodu pre chodcov medzi nábrežím a Starým Mestom, robí pohyb turistov v tomto priestore jednoduchším a bezpečnejším,“ doplnila námestníčka primátora hlavného mesta Tatiana Kratochvílová.

Viceprimátorka zároveň uviedla, že mesto chce na základe dát a vyhodnotenia prínosu z aktuálne zavedených opatrení pracovať aj na prípadných ďalších úpravách v súvislosti s turistickou dopravou.

Pripomenula zároveň existujúce kapacity, ktoré zostávajú pre turistických dopravcov naďalej zachované, ako napríklad Malá scéna, Bratislavský hrad, Chatam Sófer, Slavín, či Fajnorovo nábrežie.

Prehľad všetkých zastávok pre turistické autobusy je dostupný na webe Bratislavy ↗︎.

Prehľad zastávok dostupných pre turistické autobusy, viac informácií sa zobrazí po kliknutí na konkrétnu zastávku na mape. Zastávky sú delené do dvoch kategórií:

  • Krátkodobé zastavenie: režim krátkodobého zastavenia (IN/OUT) vozidla na dobu max. 10 alebo 15 minút. Je určené pre zastavenie vozidla za účelom nástupu a výstupu cestujúcich, prípadne vyloženie a naloženie batožiny.
  • Dlhodobé zastavenie: režim dlhodobého parkovania. Odstavenie vozidla na dobu podľa prevádzkového poriadku daného parkoviska. Určené na parkovanie vozidiel a dlhšie odstavenie vozidiel počas čakania na cestujúcich. Na predmetných miestach je možné vykonať aj nástup a výstup cestujúcich s následným presunom do centra mesta (peší presun, presun prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy).

Parkovanie – 15 minút – Suché mýto

Od apríla 2024 môžu turistické autobusy 15 minút parkovať bezplatne na Suchom mýte, kde je umožnený turistom výstup/ nástup.

Ako subjekty cestovného ruchu v Bratislave informoval Magistrát hl. m. SR Bratislavy, na Suchom mýte, kde príde k rozšíreniu súčasného stojiska ( 4 miesta + 1 Hodžovo nám.),

Zastavovanie na zastávke Most SNP

Z dôvodu kolíznych situácii a ovplyvňovaniu prevádzky MHD, ktoré vznikali na nábreží, sa mesto rozhodlo pristúpiť k obmedzeniu využívania existujúcej zastávky ,,Most SNP“ určenej pre turistické autobusy.

Po novom bude možné využívať túto zastávku len s povolením hlavného mesta, pričom získanie takéhoto povolenia bude obmedzené len na tých dopravcov, ktorí zabezpečujú obsluhu výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy.

Kedy je nutné o povolenie žiadať?

Ak ste dopravca, ktorý prostredníctvom autobusov zabezpečuje služby obsluhy výletných lodí prichádzajúcich do Bratislavy a potrebuje pre tento účel využívať na zastavovanie zastávku určenú pre turistické autobusy ,,Most SNP“ na Rázusovom nábreží.

Táto zastávka slúži výlučne na účely nástupu/výstupu cestujúcich (turistov) k výletným lodiam v prístave.

K podaniu žiadosti budete potrebovať

  • zoznam vozidiel (autobusov) s uvedením EČV, pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
  • kópia osvedčenia o evidencii vozidla (autobusu), pre ktoré žiadateľ požaduje zastavenie na zastávke
  • kópia zmluvy s lodnou spoločnosťou alebo cestovnou agentúrou, pre ktorú zabezpečuje žiadateľ presun cestujúcich (turistov) z lodí kotviacich v prístave do centra mesta a späť
  • kópia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo licencie Spoločenstva podľa zákona 56/2012 Z.z. o cestnej doprave
  • zoznam lodí, ku ktorým je zabezpečovaná doprava