Asociácia sprievodcov Bratislavy je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 24.1.2014 pod číslom VVS/1-900/90-43129, IČO 42357969

Adresa:    Asociácia sprievodcov Bratislavy
     Židovská 1
     811 01 Bratislava


Kontakt pre listovú korešpondenciu:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Asociácia sprievodcov Bratislavy
Židovská 1
SK – 815 15 Bratislava

Kontakt pre email:
vybor@asba.sk

Výkonný výbor ASB:
Predseda: Dagmar Gubová Dagmar@carpatica.sk +421 915 622 133
Podpredseda: Inessa Dukátová    
Hospodár: Ing. Viera Jančušková    
Tajomník: Ing. Zuzana Godárová    
Člen pre mimo asociačnú činnosť: Mladen Heruc    

Revízna komisia:
 Júlia Fidesová
 Zuzana Tomčániová
 PhDr. Eva Trúchla

Bankové spojenie:
 IBAN: SK62 8330 0000 0025 0083 6487
 SWIFT/ BIC: FIOZSKBAXXX